Zaštita okoliša

Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži potanko razrađenu analizu o ulaganju u posao, o budućim rezultatima poslovanja, te o varijantnim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme. Izrađujemo ga za područje zaštite okoliša.

Due diligence je jedan od ključnih koraka u procesu kupovine ili akvizicije nekog društva. Provodi se interdisciplinarno sa svrhom što boljeg uvida u razne aspekte poslovanja trgovačkog društva prije njegove prodaje / akvizicije radi izbjegavanja neizvjesnih stanja i eventualnih sporova. Provodimo ga za područje zaštite okoliša.

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš izrađujemo elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Procjena utjecaja zahvata na okoliš je procjena mogućih značajnih utjecaja na okoliš zahvata određenih Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata.

Procjena utjecaja zahvata na okoliš provodi se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, prije izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno.

Okolišna dozvola izdaje se s ciljem cjelovite zaštite okoliša putem integriranog sprječavanja i kontrole onečišćenja, osiguravajući visoku razinu zaštite okoliša i uvjete za sprječavanje značajnog onečišćenja okoliša zbog industrijskih aktivnosti.

Prije puštanja u rad postrojenja, uključujući probni rad, za rad postojećih postrojenja, te prije značajne promjene u radu postrojenja namijenjenog obavljanju djelatnosti kojom se mogu prouzročiti industrijske emisije, uključujući postrojenja za izgaranje, postrojenja za spaljivanje otpada, te postrojenja za suspaljivanje otpada, operater je dužan ishoditi okolišnu dozvolu u skladu s Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o okolišnoj dozvoli.

EU ECOLABEL – potvrda da proizvod ili usluga zadovoljava za visoke standarde zaštite okoliša

EU Ecolabel je oznaka ekološke izvrsnosti, koji je Europska unija uvela u njen pravni poredak od 1992. godine, a dodjeljuje se proizvodima i uslugama koji zadovoljavaju visoke standarde zaštite okoliša tijekom njihovog životnog ciklusa: od korištenja sirovina do proizvodnje, distribucije i odlaganja otpada.

Eko oznaka je znak i obvezuje stjecatelja na trajnu strategiju zaštite okoliša što je više moguće tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda ili usluga koje nudi na tržištu.

Prednosti proizvoda i usluga koji imaju znak Ecolabel:

 • Pomaže u zaštiti okoliša. Proizvodi s EU Ecolabel stvaraju manje otpada i onečišćuju u usporedbi sa sličnim artiklima ili uslugama na tržištu
 • EU Ecolabel smanjuje uporabu opasnih tvari koje mogu štetiti Vašem zdravlju, životinjskom i biljnom svijetu
 • Neovisni stručnjaci potvrđuju da su proizvodi i usluge kontinuirano usklađeni s mjerilima za EU Ecolabel
 • Dobra je za Vaš džep. Mjerila osiguravaju da su proizvodi i usluge s EU Ecolabel djelotvorni, a s obzirom da pomažu smanjiti potrošnju energije i vode uz njih možete i uštedjeti
 • poruka je Vašim kupcima i potrošačima da Vaš proizvod ili usluga zadovoljava stroga ekološka mjerila, čime im se olakšava izbor tog proizvoda, odnosno poboljšava Vaš ugled jer ukazuje na ekološku odgovornost.

Do rujna 2017. godine dodijeljeno je 2.130 licenci za 54.115 proizvoda i usluga dostupnih na tržištu.

Proizvođač (operater) koji želi da njegov proizvod ili usluga nosi znak EU Ecolabel, može nam se obratiti jer prvo treba provjeriti u koju skupinu proizvoda spada njegov proizvod odnosno usluga, odnosno postoje li mjerila za njegovu vrstu proizvoda.

Ako se uvidom u mjerila utvrdi da proizvod udovoljava svim propisanim mjerilima tada operater pokreće postupak izrade elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima.

Operater sklapa ugovor s tvrtkom Promo eko d.o.o. koji će mu izraditi elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima i pratiti ga dalje u postupku dobivanja EU Ecolabel.

Obratite nam se s povjerenjem.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i drugim podzakonskim aktima izrađujemo plan sanacije odlagališta.

Provedbom postupka sanacije odlagališta kontinuirano se smanjuju negativni utjecaji otpada na okoliš i prirodne resurse. Cilj je u čitavom razdoblju trajanja odlagališta otpada smanjiti štetne utjecaje na okoliš, osobito onečišćenje površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka, uključujući efekt stakleničkih plinova i smanjiti rizike za ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed odlaganja otpada i vijeka trajanja odlagališta otpada, odnosno cilj je dovesti odlagališta otpada u stanje prihvatljivo za okoliš.

Pravilno zbrinjavanje i čuvanje stajskog gnoja vrlo je važno u današnje vrijeme kada navedeno uvjetuju i zakonski propisi. Stajski gnoj je izuzetno vrijedan proizvod za cjelokupnu biljnu proizvodnju pa je važno shvatiti da ga treba pravilno skladištiti i čuvati od ispiranja jer se tako smanjuje njegova vrijednost. Stajski gnoj nezamjenjiv je u održavanju i popravljanju plodnosti tla, osigurava stabilne i visoke prinose odlične kvalitete te optimalno djeluje na dugoročno ekonomičnu opskrbu usjeva hranjivima. Pravilnom primjenom i korištenjem stajskog gnoja nema negativnog utjecaja na okoliš.

Propis koji trenutno određuje poštivanje odredbi zaštita voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla radi postizanja dobrog stanja vodnih tijela površinskih i podzemnih voda i sprečavanja pogoršanja već dostignutog stanja vodnih tijela u pogledu onečišćenja nitratima poljoprivrednog podrijetla je I. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla.

Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnika o gospodarenju otpadom izrađujemo Elaborat gospodarenja otpadom u postupku ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i drugim podzakonskim aktima izrađujemo plan gospodarenja otpadom za jedinice lokalne samouprave (gradovi, općine) i pravne osobe.

Vodopravne dozvole se izdaju za:

 • za ispuštanje otpadnih voda
 • za stavljanje u promet kemikalija
 • za korištenje voda.

Temeljem Zakona o vodama i drugim podzakonskim aktima izrađujemo elaborat za dobivanje vodopravne dozvole sa pratećim pravilnicima:

 • Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa obrade otpadnih voda
 • Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda.

Operativnim planom se određuju osnovne smjernice i zadaci te postupci provođenja mjera pripravnosti za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja i mjera koje se poduzimaju u slučaju neposredne prijetnje onečišćenjem voda, mjera koje se poduzimaju u cilju stavljanja nastalog onečišćenja pod kontrolu i sprječavanja njegovog daljnjeg širenja te ublažavanje i uklanjanje štetnih posljedica onečišćenja, kao i cilju pravodobnog i potpunog informiranja javnosti o mjerama koje se poduzimaju na lokaciji, stručne službe i odgovorne osobe, koje su ih dužne provoditi kao i njihova ovlaštenja i odgovornosti.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih dozvola izrađujemo pogonski pravilnik korištenja voda kod raznih hidroloških stanja i vremenskih razdoblja.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda izrađujemo plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda izrađujemo pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda izrađujemo program mjera zaštite voda od onečišćenja s rokovima realizacije.

Za potrebe ishođenja koncesije za gospodarsko korištenje voda izrađujemo popratnu dokumentaciju.