Zaštita od požara

Temeljem Zakona o zaštiti od požara vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara dužni su izraditi procjenu ugroženosti od požara.

Temeljem Zakona o zaštiti od požara vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara dužni su izraditi plan zaštite od požara izrađen na temelju procjene ugroženosti od požara.

Temeljem Zakona o zaštiti od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave. Procjena ugroženosti od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti požara gradova i općina na području županije.

Temeljem Zakona o zaštiti od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara. Plan zaštite od požara županije temelji se na planovima zaštite od požara gradova i općina na području županije.

Temeljem Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom postoji obveza osposobljavanja zaposlenika u pravnim osobama te stručnim službama tijela državne vlasti, tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne samouprave.

Temeljem Zakona o zaštiti od požara, vlasnik, odnosno korisnik, dužan je provjeravati ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprječavanje širenja požara. Sustavi se ispituju najmanje jednom godišnje o čemu se izdaje uvjerenje.

Temeljem Zakona o zaštiti od požara, vlasnik, odnosno korisnik, dužan je provjeravati ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para. Sustavi se ispituju najmanje jednom godišnje o čemu se izdaje uvjerenje.

Prilikom provođenja vježbi evakuacije i spašavanja za pravne osobe, te prilikom provođenja vježbi civilne zaštite za JL(R)S u mogućnosti smo ponuditi izradu scenarija za provođenje vježbi korištenjem vatrogasne opreme i vozila.