Zaštita na radu

Temeljem Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika. Poslodavac može ugovoriti obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom samo u slučaju kada zbog objektivnih i opravdanih razloga ne može te poslove obavljati sam.

Temeljem Zakona o zaštiti na radu poslodavac je obvezan, na temelju procjene rizika, osposobiti radnika za rad na siguran način, i to:

 1. prije početka rada
 2. kod promjena u radnom postupku
 3. kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene
 4. kod uvođenja nove tehnologije
 5. kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada
 6. kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Poslodavac navedena osposobljavanja provodi na način da radnika obavijesti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika (o organizaciji rada, rizicima i načinu izvođenja radnih postupaka i sl.), da radniku objasni i da radnika osposobi za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu koje je dužan primjenjivati tijekom rada u skladu s procjenom rizika kojima je izložen na radu i u vezi s radom.
Navedena osposobljavanja poslodavac je obvezan provesti u slučaju promjene, odnosno pojave novih rizika, neovisno o tome je li s tim u vezi već izmijenio ili dopunio procjenu rizika.
Poslodavac je obvezan osposobljavanje radnika, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu provoditi tijekom radnog vremena o svom trošku.

Temeljem Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o izradi procjene rizika poslodavac je obvezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, radi sprječavanja ili smanjenja rizika.
Poslodavac je obvezan imati procjenu rizika izrađenu u pisanom ili elektroničkom obliku, koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom i koja je dostupna radniku na mjestu rada.
Procjenu rizika mogu izrađivati osobe ovlaštene za izradu procjene rizika.
Procjenu rizika za vlastite potrebe može izrađivati poslodavac.

Temeljem Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan osigurati da su mjesta rada koja se koriste u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju, u skladu s pravilima zaštite na radu.
Poslodavac je obvezan osigurati da sredstva rada i osobna zaštitna oprema u uporabi budu u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da u vrijeme rada ne ugrožavaju radnike.
Temeljem pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme poslodavac koji je korisnik radne opreme, dužan je na propisani način osigurati preglede i ispitivanja radne opreme u sljedećim slučajevima:

 • prije početka korištenja na novom mjestu rada, ako je radna oprema premještena s jednog mjesta na drugo pa je zbog toga rastavljena i ponovno sastavljena
 • u slučaju iznimnih okolnosti koje ugrožavaju sigurnost djelovanja radne opreme (promjena načina rada, oštećenja radne opreme, nedostaci na radnoj opremi, ozljede radnika na radnoj opremi)
 • na temelju rješenja inspektora rada
 • u rokovima koje je u uputama za uporabu i održavanje odredio proizvođač radne opreme, ili u roku koji je utvrđen posebnim propisom ili
 • periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine.

Temeljem Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan procijeniti rizike i osigurati zaštitu zdravlja i sigurnost radnika izloženih fizikalnim, kemijskim i biološkim štetnim djelovanjima na radu, u skladu s navedenim Zakonom, njegovim provedbenim propisima i pravilima zaštite na radu te posebnim propisima o zaštiti od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti.
Svaki poslodavac je dužan, prema odredbama Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša, na propisani način osigurati ispitivanje radnog okoliša u sljedećim slučajevima:

 1. kada radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka
 2. kada je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću razinu osvijetljenosti
 3. kada u radnom postupku nastaje buka ili vibracije
 4. kada u radnom postupku nastaju plinovi, pare, prašine ili aerosoli
 5. kada je moguća prisutnost bioloških štetnosti (agensa) korištenih pri radu izvan primarne fizičke izolacije.

Navedena ispitivanja obavljaju se:

 1. odmah nakon što su nastali uvjeti, odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno
 2. na temelju rješenja inspektora rada ili
 3. periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

 

 

 

 

 

Temeljem Zakona o zaštiti na radu poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima.

 

 

 

 

 

 

U postupku gradnje propisana je obveza investitoru, vlasniku građevine, koncesionaru ili drugoj osobi za koju se izrađuje glavni projekt, imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom građenja kada je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više izvođača, istodobno ili u slijedu (čl. 73. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine” br. 71/14, 118/14 i 154/14)).
Poslove koordinatora II (tijekom građenja) obavljamo savjesno, temeljito, sukladno odredbama čl. 73. Zakona o zaštiti na radu. U skladu s navedenim, koordinator (II) ima obvezu:

 • koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode istodobno ili u slijedu
 • koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova
 • izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu
 • osigurati suradnju i uzajamno obavješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika
 • provjeravati provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti
 • organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.