O nama

Tvrtka Promo eko d.o.o. Osijek, D.Cesarića 34, (izdvojeni ured: Vijenac Ivana Meštrovića 50), OIB: 83510860255  se bavi poslovima vezanim za zaštitu okoliša, zaštitom na radu, zaštitom od požara te civilnom zaštitom. Iako smo relativno nova tvrtka na tržištu iza naših djelatnika i stručnih suradnika je više od 10 godina iskustva na navedenim stručnim poslovima.

Kroz dosadašnje poslovanje uspješno smo rješavali probleme brojnih klijenata. Smatramo da kvalitetom, cijenom i brzinom izrade dokumenata kao i posvećenosti svakom klijentu zasigurno možemo uspješno konkurirati na tržištu.

VIZIJA

Naša Vizija je svijet u kojem je raznovrsnost biljnih i životinjskih vrsta brojna, život i zdravlje čovjeka neprocjenjivo, a razvoj društva i gospodarstva održivo, u cilju sreće naše djece.

MISIJA

Promo eko na temelju odgovornog poslovanja pruža kvalitetnu uslugu u području zaštite okoliša, zaštite na radu, zaštite od požara i civilne zaštite, koja:

 • našim kupcima omogućava ostvarivanje svojih poslovnih planova i ciljeva
 • našim zaposlenicima pruža pozitivnu radnu okolinu i priliku za osobni i poslovni razvoj
 • zajednici u kojoj radimo omogućuje kvalitetan život na temeljima održivog razvoja.

NAČELA POSLOVNOG PONAŠANJA

Osnovna načela :

 • postupanje u skladu sa zakonom
 • odgovornost za ugled tvrtke
 • održivost i društvena odgovornost
 • zaposlenici tvrtke su najveći resurs
 • poštivanje osobnog dostojanstva
 • otvorena i iskrena komunikacija
 • izbjegavanje sukoba interesa

Odnos s poslovnim partnerima i trećim osobama

 • poštivanje etičkih načela pri poslovanju
 • poštivanje povjerljivih informacija i drugih vlasničkih informacija
 • postavljanje najviših normi i standarda za naše proizvode i usluge
 • komunikacija i prijenos podataka s poslovnim partnerima

Znanstveni radovi

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima

 1. Kralik, Davor; Bukvić, Željko; Kukić, Srećko, Uranjek, Nataša; Vukšić, Marko. Sudanska trava kao energetska biljka za proizvodnju bioplina. // Cereal research communications. 36 (2008) , 1(S); 579-582 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u drugim časopisima

 1. Brdarić, Dario; Kralik, Davor; Zlatar, Vuk; Kukić, Srećko; Uranjek, Nataša; Jovičić, Daria; Mihić, Đurđica. Otpadna jestiva ulja iz ugostiteljskih objekata skupine “Restorani”. // Agronomski glasnik. 73 (2012) , 6; 295-304 (članak, znanstveni).
 2. Brdarić, Dario; Kralik, Davor; Kukić, Srećko; Uranjek, Nataša; Jovičić, Daria. PROIZVODNJA BIOPLINA IZ SVINJSKE GNOJOVKE I SILIRANIH GLAVA ŠEĆERNE REPE. // Krmiva : časopis o hranidbi životinja, proizvodnji i tehnologiji krme. 52 (2010) , 4; 195-199 (članak, znanstveni).
 3. Kralik, Davor; Elter, Ana-Marija; Kukić, Srećko; Uranjek, Nataša; Spajić, Robert. SUDANSKA TRAVA – ENERGETSKA BILJKA ZA PROIZVODNJU BIOPLINA. // Krmiva : Časopis o hranidbi životinja, proizvodnji i tehnologiji krme. 51 (2009) , 3; 171-178 (članak, znanstveni).
 4. Kralik, Davor; Bosančić, Mladen; Spajić, Robert; Kukić, Srećko; Uranjek, Nataša. Korištenje biomase za proizvodnju bioplina. // Revija agronomskog saznanja. 43 (2008) , 5; 5154 (članak, znanstveni).
 5. Uranjek, Nataša; Kralik, Davor; Kanižai, Gabriella; Vukšić, Marko. Proizvodnja bioplina iz goveđe gnojovke. // Krmiva : Časopis o hranidbi životinja, proizvodnji i tehnologiji krme. 49 (2007) , 4; 215-219 (članak, znanstveni).
 6. Brdarić, D; Kralik, D; Kukić, S; Uranjek, Nataša; Jovičić, Daria. Staklenički plinovi nastali kod proizvodnje bioplina iz svinjske gnojovke i šećerne repe. // Krmiva : časopis o hranidbi životinja, proizvodnji i tehnologiji krme. (2010) (prihvaćen za objavljivanje).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom

 1. Brdarić, Dario; Kralik, Davor; Kukić, Srećko; Uranjek, Nataša; Jovičić, Daria. Količine ugljičnog dioksida i metana dobivenih proizvodnjom bioplina iz svinjske gnojovke, klaoničkog otpada i šećerne repe // Zbornik radova i sažetaka. 30/3/17 © Europska unija, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Stranica 4 / 5

Stručni radovi

Zaštita okoliša

 • Report on environment protection and impacts on the community (ESAP)
 • 3 Studije o utjecaju zahvata na okoliš
 • 17 Zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeća postrojenja
 • 4 Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole
  više od 40 Elaborata zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
 • 42 Elaborata zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD
 • 6 Operativnih planova mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
 • 12 Planova gospodarenja otpadom
 • 3 Programa sanacije divljeg odlagališta otpada
 • 14 Elaborata gospodarenja otpadom
 • 2 Zahtjeva za prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
 • 1 Elaborat o usklađenosti Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš s Glavnim projektom
 • 1 Elaborat o usklađenosti Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš s Idejnim projektom
 • 4 Izvješća o sigurnosti i unutarnjeg plana
 • 2 Elaborata za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda

Civilna zaštita

 • Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i velikih nesreća – 1 županija, 4 grada i 10 općina
 • Plan zaštite i spašavanja – 1 županija, 4 grada i 10 općina
 • Plan CZ – 1 županija, 1 grad i 1 općina
 • Vanjski plan zaštite i spašavanja – 1 županija
 • Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i velikih nesreća (pravne osobe posjednici opasnih tvari) i operativni plan zaštite i spašavanja – 25 pravnih osoba

Zaštita od požara

 • Procjena ugroženosti od požara (JLS) – 1 županija, 3 grada, 11 općina
 • Plan zaštite od požara – 1 županija, 4 grada, 10 općina
 • Procjena ugroženosti od požara (pravne osobe) – 9 pravnih osoba
 • Plan zaštite od požara – 6 pravnih osoba

Sažeci u zbornicima skupova

 • Brdarić, Dario; Kralik, Davor; Zlatar, Vuk; Kukić, Srećko; Uranjek, Nataša; Jovičić, Daria; Đurđica, Mihić. Gospodarenje otpadnim jestivim uljima s aspekta zaštite okoliša // 4. international scientific professional conference Agriculture in nature and environment protection / Danijel Jug (ur.). Osijek : Osječki list d.o.o. Osijek, 2011. 242-243 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 • Kralik, Davor; Kanižai, Gabriella; Elter, Ana-Marija; Kukić, Srećko; Uranjek, Nataša. SUDANSKA TRAVA – ENERGETSKA BILJKA ZA PROIZVODNJU BIOPLINA // XV Međunarodno savjetovanje “Krmiva 2008”. Zagreb : Krmiva, 2008. 54 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).
 • Uranjek, Nataša; Štefanić, Edita, Rašić, Sanda. Legislative in Ragweed Control // 2nd International Symposium “Intractable Weeds and Plant Invaders” / Štefanić, Edita (ur.). Osijek : Poljoprivredni fakultet, 2008. 68-68 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 • P – 48 M. Teni, S. Krčmar. Početna istraživanja faune tvrdih krpelja (Acari: Ixodidae) na području Mikleuša/ The initial research of the hard ticks fauna (Acari: Ixodidae) on the Mikleuš area // 11th CROATIAN BIOLOGICAL CONGRESS CROATIAN BIOLOGICAL CONGRESS with International Participation, 16. – 21.09.2012. (Posterska priopćenja / Poster presentations)