Izrada procjena rizika za JL(R)SIzrada plana djelovanja civilne zaštite JL(R)SIzrada procjena rizika i operativnog plana pravnih osoba posjednika opasnih tvariIzrada vanjskog plana civilne zaštite za JRSIzrada analize stanja, godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite, smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštiteProvođenje vježbi civilne zaštite za JL(R)S

IZRADA PROCJENA RIZIKA ZA JL(R)S

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Sukladno navedenom, predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, donosi procjenu rizika od velikih nesreća, odnosno obvezno je izraditi procjenu rizika od velikih nesreća.

IZRADA PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE JL(R)S

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izraditi plan djelovanja civilne zaštite.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi plan djelovanja civilne zaštite.

IZRADA PROCJENA RIZIKA I OPERATIVNOG PLANA PRAVNIH OSOBA POSJEDNIKA OPASNIH TVARI

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, pravne osobe koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari dužne su izraditi procjene rizika i operativne planove sukladno metodologiji koju donosi čelnik Državne uprave.

IZRADA VANJSKOG PLANA CIVILNE ZAŠTITE ZA JRS

Izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave donosi vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari, u roku od godine dana od dana primitka odluke Državne uprave o obvezi izrade vanjskog plana za postrojenje ili industrijsku zonu.

IZRADA ANALIZE STANJA, GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE, SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

PROVOĐENJE VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE ZA JL(R)S

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi plan vježbi civilne zaštite te je odgovorno za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite.