Civilna zaštita

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Sukladno navedenom, predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, donosi procjenu rizika od velikih nesreća, odnosno obvezno je izraditi procjenu rizika od velikih nesreća.

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izraditi plan djelovanja civilne zaštite.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi plan djelovanja civilne zaštite.

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, pravne osobe koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari dužne su izraditi procjene rizika i operativne planove sukladno metodologiji koju donosi čelnik Državne uprave.

Izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave donosi vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari, u roku od godine dana od dana primitka odluke Državne uprave o obvezi izrade vanjskog plana za postrojenje ili industrijsku zonu.

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi plan vježbi civilne zaštite te je odgovorno za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite.